Ochrana osobných údajov

V súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (Všeobecné nariadenia o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, a s cieľom chrániť práva dotknutých osôb (ďalej tiež ako „DO“) a predchádzať prípadnému zneužitiu či úniku osobných údajov (ďalej tiež ako „OÚ“) je možné práva dotknutej osoby vyplývajúce z GDPR uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

Poštovou zásielkou zaslanou na adresu

Štúrova 925/27
018 41 Dubnica n/Váhom
Slovenská republika

E-mailom na adresu spoločnej zodpovednej osoby (ďalej tiež ako „spoločná DPO“)

osobneudaje@msmholding.sk

Telefonicky na

+421 903 440 747

Postup vybavovania podnetov dotknutých osôb (DO)

Nižšie uvedený postup vybavovania podnetov DO je záväzný pre všetky osoby, ktoré akokoľvek vstupujú do spracúvania OÚ spoločnými prevádzkovateľmi.

1. Prijatie podnetu

Kontaktným miestom spoločných prevádzkovateľov vo veci prijímania podnetov DO je spoločná DPO – kontakty viď vyššie.

2. Náležitosti podnetu

Podnet od DO musí obsahovať:

  • Údaje DO, ktorá podnet podáva, vrátane jej kontaktných údajov.
  • Popis toho, čoho sa DO podnetom domáha, ako napr.: podanie informácie o spracúvaní jej OÚ; uplatnenie niektorého z práv DO v oblasti ochrany OÚ; termín, do ktorého DO žiada podnet vybaviť (ak tento údaj bude chýbať, bude sa podnet vybavovať ako urgentný, t.j. bez zbytočného odkladu); prípadné iné požiadavky DO.
  • Identifikáciu príslušného spoločného prevádzkovateľa, resp. informáciu o tom, že podnet smeruje voči všetkým spoločným prevádzkovateľom.
  • Rozsah OÚ, ktoré sú predmetom podnetu, resp. informáciu o tom, že sa podnet týka všetkých OÚ, ktoré v súvislosti s danou DO príslušní spoloční prevádzkovatelia spracúvajú.

Ak podnet nespĺňa uvedené náležitosti, kontaktuje spoločná DPO DO, ktorá podnet podala, v snahe zistiť tieto náležitosti tak, aby bolo možné podnet zmysluplne vybaviť. To neplatí, ak podnet neobsahuje kontaktné údaje DO, ktorá podnet podala – v takom prípade spíše spoločná DPO záznam o tom, že podnet bol vyhodnotený ako neúplný a nebolo možné odstrániť jeho nedostatky, načo podnet odloží.

3. Podávanie podnetov

DO môže podnet podať akýmkoľvek spôsobom, typicky však e-mailom na kontaktnú adresu spoločnej DPO. Podanie podnetu však nemá predpísanú formu, preto nemôže byť odložený, resp. odmietnutý, z dôvodu nedostatku formy.

Z dôvodu umožnenia DO podávať podnet neformálne, t.j. najmä vlastnými slovami, nie je potrebné podať podnet na nijakom predpísanom tlačive.

Podaním podnetu spoločnej DPO začínajú plynúť lehoty na vybavenie podnetu, ak sú stanovené.

4. Vybavenie podnetu

Riadne podaný podnet spoločná DPO vybaví jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • Vyhovie podnetu; alebo
  • Vyhovie podnetu sčasti; alebo
  • Podnet odmietne (nevyhovie podnetu).

V prípade, že spoločná DPO podnetu vyhovie, zabezpečí splnenie požiadaviek DO tak, aby bol dosiahnutý stav, o ktorý táto DO žiadala. To môže zahŕňať napr. úpravu spracúvania, zmenu organizačných alebo iných opatrení, či výmaz OÚ DO – o prijatých opatreniach spoločná DPO informuje DO bezodkladne po ich prijatí, resp. vo vyjadrení určí termín, do ktorého bude dosiahnutý želaný stav.

Ak spoločná DPO podnetu vyhovie len sčasti, oznámi DO, v ktorej časti podnetu vyhovela a v ktorej časti podnet odmietla, pričom svoje rozhodnutie odôvodní. V časti, v ktorej podnetu vyhovela, bude postupovať spôsobom uvedeným vyššie.

Ak spoločná DPO podnet odmietne, informuje o tom DO, ktorá podnet podala. Oznámenie o odmietnutí podnetu musí byť riadne odôvodnené.

Vybavovanie podnetov musí byť vykonané v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Akákoľvek informácia/oznámenie o vybavení podnetu musí obsahovať tiež poučenie DO o možnosti podať sťažnosť orgánu dozoru (Úrad na ochranu osobných údajov).